Szkolenia / Kursy / Doradztwo / Dotacje z UE

W ramach oferowanej usługi doradczej, podczas której opracowujemy projekt o dofinasowanie informujemy o potencjalnych źródłach dofinansowania, analizujemy pomysły Klientów, sprawdzając przy tym kwalifikowalność wydatków oraz dostępne źródła finansowania. W razie konieczności pomagamy nawiązać współpracę w zakresie prac (B+R) z uczelniami wyższymi, z którymi na co dzień współpracujemy oraz nawiązać współpracę z bankami lub instytucjami finansowymi zabezpieczającymi finansowanie inwestycji.

Obecnie działamy w następujących obszarach:
 • Szkolenia otwarte i zamknięte
 • Szkolenia miękkie
 • Kursy zawodowe
 • Szkolenia menedżerskie
 • Pozyskiwanie środków UE
 • Usługi doradcze i konsultingowe
 • Zarządzanie projektami

 Aktualnie prowadzimy nabór na szkolenia zamknięte:
Slider

*szczegółowy program,miejsce prowadzenia oraz oferta szkolenia dostępny po kontakcie mailowym lub w naszej siedzibie. Szkolenia szyte na miarę, dostosowane do indywidualnych zamówień.

Po dokonaniu analizy potrzeb przedsiębiorstwa naszą rolą jest:

 

OPRACOWANIE DOKUMENTACJI APLIKACYJNEJ W TYM M.IN.

 • przygotowanie wniosku o dofinansowanie oraz kompletu niezbędnych załączników,
 • opracowanie budżetu, wskaźników projektu, opisów koniecznych do pozytywnej oceny formalnej i merytorycznej,
 • obsługa w zakresie pozyskania finansowania wkładu własnego/środków trwałych planowanych do zakupu w ramach projektu/środków obrotowych na prefinansowanie dotacji,
 • dokonywanie uzupełnień i wyjaśnień dla Instytucji Oceniającej,
 • przygotowanie dokumentów do podpisania umowy o dofinansowanie, w tym wszelkich wymaganych oświadczeń, załączników, harmonogramu płatności oraz innych niezbędnych dokumentów.

PO ZATWIERDZENIU DO DOFINANSOWANIA PROJEKTU O DOFINANSOWANIE, ŚWIADCZYMY KOMPLEKSOWE DORADZTWO NA ETAPIE PODPISANIA UMOWY O DOFINANSOWANIE PROJEKTU, SPRAWOZDAWCZOŚCI ORAZ JEGO ROZLICZENIA, W KTÓREGO ZAKRES WCHODZI M. IN.:

 • przygotowanie i nadzór nad postępowaniami ofertowymi,
 • wsparcie w zakresie odpowiedniego oznaczenia dofinansowania UE i promocji projektu,
 • wstępna analiza dokumentów związanych z realizowanym procesem inwestycyjnym (faktury, protokoły, umowy) i wskazanie ewentualnych korekt w tym zakresie, w tym:
  – kontrola formalno-rachunkowa dowodów księgowych,
  – kontrola dowodów księgowych pod kątem kwalifikowalności wydatków – rozliczanie wydatków kwalifikowalnych, niekwalifikowalnych i wkładu własnego,
  – przygotowanie wzorów opisów faktur, wzorów protokołu – zgodnie z wymogami wytycznych programowych,
  – weryfikacja poprawności merytorycznej umów i ich zgodności z wymogami wytycznych programowych,
  – monitorowanie czasu pracy personelu projektu i kwalifikowalności wydatków w tym zakresie,
 • sporządzanie wniosków o płatność i sprawozdań merytorycznych,
 • formułowanie wszelkich wyjaśnień i oświadczeń wymaganych na poziomie kontroli bądź rozliczania wniosku,
 • audyt całości dokumentacji przed każdą kontrolą,
 • uczestnictwo w każdej kontroli,
 • przygotowanie i wprowadzenie ewentualnych zmian we wniosku o dofinansowanie w trakcie realizacji projektu

  NASI TRENERZY I EDUKATORZY

  ADWOKAT
  RADOSŁAW POTOK

  Absolwent Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego. W latach 2012-2016 uczestnik studiów doktoranckich na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Stypendysta międzynarodowych programów (Wydział Prawa Tel Aviv University), publikuje artykuły naukowe w fachowej prasie prawniczej. Od 2015 roku prowadzi własną Kancelarię Adwokacką.

  oferowane szkolenia: PRAWO

  dr n. społecznych, pedagog, informatyk, trener
  Leszek Zakrzewski

  Doktor nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika – Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie; absolwent WSRP w Siedlcach – Wydział MatematycznoChemiczny
  (obecnie Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny) – magister chemii; Uniwersytet Śląski w Katowicach - informatyka; IBS PAN w Warszawie – studia doktoranckie informatyki.
  Długoletni nauczyciel akademicki, pracownik naukowy (PSW Biała Podlaska; SAN Łódź, SWBJ Kraków i SWBJ Warszawa – adiunkt, dziekan wydziału Zarządzania i Nauk Społecznych w Warszawie; WSP Warszawa – dyrektor Instytutu Nauk
  Medycznych i Nauk Społecznych) prowadził zajęcia z zakresu pedagogiki, informatyki, pedagogiki specjalnej, psychoprofilaktyki,
  bezpieczeństwa cyberprzestrzeni. Promotor wielu prac licencjackich, magisterskich i podyplomowych. Interesuje się zagadnieniami z zakresu nowych technologii, pedagogiki specjalnej,
  resocjalizacji, psychoprofilaktyki, bezpieczeństwa cyberprzestrzeni i
  uzależnień od mediów cyfrowych, wykorzystania technologii
  informacyjnych w edukacji oraz diagnostyce i terapii
  psychopedagogicznej. Prezes Towarzystwa Profilaktyki i Terapii
  Uzależnień od Mediów Cyfrowych.
  Trener (w wielu firmach szkoleniowych m.in. Dialog Centrum Edukacji i Profilaktyki – Kraków, Unizeto – Lublin,
  Altkom Warszawa, Łodź, Kraków,; Motorola). Posiada doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą
  niepełnosprawną ruchowo i intelektualnie (nauczyciel, trener, terapeuta, dyrektor poradni PP). Organizator i
  wykonawca wielu szkoleń z zakresu informatyki, pedagogiki, bezpieczeństwa cyberprzestrzeni i uzależnień od
  mediów cyfrowych.
  Autor licznych artykułów w czasopismach naukowych i publikacjach zwartych dotyczących zagadnień z zakresu
  profilaktyki i pedagogiki, informatyki, wykorzystania nowych technologii w edukacji, diagnostyce i terapii
  psychopedagogicznej; czynny uczestnik profilaktycznych kampanii społecznych oraz konferencji naukowych
  i metodycznych; prowadzący warsztaty i prelekcje dla uczniów, nauczycieli i rodziców. Organizator
  i współorganizator konferencji naukowych, metodycznych i warsztatów.
  Posiada doświadczenie organizacyjne jako dziekan wydziału, dyrektor poradni PP, koordynator studiów
  podyplomowych, dyrektor instytutu; posiada doświadczenie w zakresie aplikowania i zarządzania projektami
  europejskimi. Pracował w wielu projektach w tym europejskich (m.in. w MEN, Caritas, PWS Biała Podlaska).
  Autor i współautor planów studiów, studiów podyplomowych oraz szkoleń i kursów certyfikowanych z zakresu
  pedagogiki, informatyki, psychoprofilaktyki, resocjalizacji oraz terapii uzależnień od mediów cyfrowych.
  Ukończył wiele kursów i szkoleń certyfikowanych z zakresu informatyki, pedagogiki, psychoprofilaktyki.
  Otrzymał kilkukrotnie Nagrodę Rektora PSW w Białej Podlaskiej za pracę naukowo-dydaktyczną i organizacyjną.
  Odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi RP. Trener i egzaminator ECDL, ECCC.

  PROWADZI SZKOLENIA Z ZAKRESU: PRAW, ADMINISTRACJI, ZASOBU LUDZKIEGO, MANAGERSKIE, ZARZĄDZANIA I HR,KOMPUTEROWE - IT, MARKETINGU

  dr n. społecznych, pedagog, terapeuta, trener
  Dorota Marczuk

  Doktor nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika - Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie, absolwentka Akademii Podlaskiej w Siedlcach - Wydział Humanistyczny (obecnie Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny) - magister pedagogiki, UMCS w Lublinie - Wydział Pedagogiki i Psychologii - studia podyplomowe.

  Długoletni nauczyciel akademicki, pracownik naukowy. Prowadzi zajęcia z zakresu pedagogiki, pedagogiki specjalnej, psychoprofilaktyki, komunikacji i resocjalizacji. Autorka licznych artykułów w czasopismach naukowych i publikacjach zwartych; czynna uczestniczka profilaktycznych kampanii społecznych oraz konferencji naukowych i metodycznych; prowadząca warsztaty i prelekcje dla uczniów, nauczycieli i rodziców oraz szkolenia dla firm.

  Posiada doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Prowadzi indywidualną praktykę z zakresu terapii psychopedagogicznej.

  oferowane szkolenia: PEDAGOGICZNE

  fryzjer, edukator, przedsiębiorca.
  Urszula Migas

  Mistrz i czeladnik fryzjerstwa.
  Od 14 lat związana z branżą fryzjerską.
  Działa zgodnie z zasadą, że w każdym człowieku należy znaleźć perełkę piękna.
  Swoją karierę rozpoczęła od 3 letnich praktyk zawodowych, po których osiągnęła tytuł czeladnika w zawodzie fryzjer.
  Następnie, ciągle doskonaląc swoją technikę pracy, ukończyła liczne kursy i szkolenia.
  W 2016r. zdobyła tytuł Mistrza w zawodzie fryzjer. Od tego momentu przekazuje wiedzę i doświadczenie swoim podopiecznym.
  W 2017r. otworzyła pierwszy salon fryzjerski sygnowany jej nazwiskiem.
  UM metamorfoza z roku na rok rozwija się poprzez wprowadzanie kolejnych zabiegów oraz usług, jak również przed podnoszenie kwalifikacji całego zespołu. W salonie stawiamy również bardzo duży nacisk na kulturę obsługi klienta oraz wysoką jakość produktów i wyposażenia salonu.
  Taki sposób pracy stara się przekazać swoim praktykantom.

  oferowane szkolenia: FRYZJERSKIE, OBSŁUGA KLIENTA

  szkoleniowiec, trener
  Anna Wójtowicz

  Absolwentka Wydziału Politologii, kierunek Samorząd i polityka lokalna. Konsultantka i autorka kilkudziesięciu projektów społecznych jak i inwestycyjnych dla firm i jednostek samorządu terytorialnego.
  W swoim dorobku wykazać się może doświadczeniem w zakresie
  takich programów jak POIŚ, RPO, POIG/POIR, POKL/POWER, Fundusze norweskie i EOG w perspektywach finansowych 2004-2006, 2007-2013 oraz obecnej perspektywie 2014-2020.
  Posiada doświadczenie praktyczne w zakresie prowadzenia projektów (m.in. rozliczania, monitoringu i ewaluacji, promocji projektu, trwałości rezultatów projektu) a także zamówień
  publicznych i dyscypliny finansów publicznych. Doświadczenia zawodowe zdobywała pracując w firmach sektora prywatnego, ngo’sach i jednostkach sektora finansów publicznych
  (w tym jako Kierownik Biura ds. Funduszy Unijnych , Kierownik Zespołu ds. Pozyskiwania Środków i Współpracy z Biznesem, Kierownik Biura ds. Nauki, Badań i Transferu Technologii).

  oferowane szkolenia i doradztwo:
  ŚRODKI EUROPEJSKIE, PROJEKTY, RODO, ZARZĄDZANIE

  Doktor nauk humanistycznych, szkoleniowiec, trener
  Ewelina Zdebska

  EWELINA ZDEBSKA - Doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, adiunkt pracownik naukowo-dydaktyczny Instytutu Pracy Socjalnej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.
  Zajmuje się metodyką pracy socjalnej, problemami i kwestiami społecznymi, metodyką pracy asystenta rodziny. Jest opiekunem Studenckiego Koła Naukowego Animatorów Społeczności
  Lokalnej. Członek Polskiego Stowarzyszenia Szkół Pracy Socjalnej oraz Zespołu Pedagogiki
  Społecznej przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN. Była członkiem komitetu redakcyjnego czasopisma „Labor et Educatio” w latach 2013-2015. Obecnie sekretarz czasopisma „Homo et Societas”. Członek Zespołu ds. opracowywania i wdrażania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2016-2020 dla Gminy Iwanowice. Autorka publikacji z zakresu pracy socjalnej, problemów społecznych, starości, rodziny oraz opieki hospicyjnej i paliatywnej.
  Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół zagadnień związanych z problemami społecznymi, pomocą społeczną, pracą socjalną, funkcjonowaniem domów pomocy społecznej w Polsce, starością oraz opieką paliatywną. Jest sekretarzem Rady Naukowej Małopolskiego Hospicjum dla
  Dzieci w Krakowie oraz od 2014 roku jest członkiem Rady Naukowej All-Ukrainians Association od Palliative and Hospice Care. Czynnie współpracuje z Małopolskim Hospicjum dla Dzieci oraz
  Klubem Wersalik.

  oferowane szkolenia i doradztwo:
  1.Prawa Mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej, kierunki terapii oraz metody pracy, w tym w
  zakresie komunikacji wspomagającej lub alternatywnej – 8/16 h
  2. Praca z klientem domu pomocy społecznej w kontekście zachowań suicydalnych – 8/16 h
  Profesjonalne wspieranie w życiu codziennym seniora – 8/16 h
  3. „Na sercu nie ma siwych włosów” – metody aktywizacji i wsparcia osób starszych – 8/16 h
  4. Indywidualny plan wsparcia – czym jest i jak go tworzyć – 8/16 h
  5. Działalność zespołu terapeutycznego – opiekuńczego w Domu Pomocy Społecznej – 8/16 h
  6. Agresja mieszkańca Domu Pomocy Społecznej, przemoc instytucjonalna – 8/16 h

  Radca Prawny
  Jarosław Wójtowicz

  Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego na Wydziale Prawa i Administracji, kierunek Prawo oraz Szkoły Prawa Amerykańskiego UW. Radca prawny, specjalista i praktyk z zakresu prawa
  samorządowego, aktualnie kierownik działu prawnego i zamówień publicznych jednej z największych samorządowych instytucji kultury w Polsce. Doświadczenia zawodowe zdobywał pracując w firmach
  sektora prywatnego, ngo’sach i jednostkach sektora finansów publicznych. Zajmował się obsługą
  prawną (własna działalność oraz in-house), a także zarządzaniem, ewaluacją i rozliczaniem projektów unijnych. Ekspert i trener w zakresie prawa gospodarczego, prawa pracy, szeroko pojmowanych kwestii pomocy społecznej, prawa administracyjnego, ochrony danych osobowych i prawa zamówień publicznych.

  Prowadzi szkolenia z :
  1. Finanse publiczne i odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny – 8/16 h
  2. Prawo pracy dla pracowników jednostek samorządu terytorialnego – 8/16 h
  3. Zamówienia publiczne dla pracowników jednostek samorządu terytorialnego– 8/16 h
  4. RODO – ochrona danych osobowych (szkolenie dla kadry zarządzającej jednostkami
  administracji publicznej, lub pracowników) – 8/16/24 h
  5. Zasady prawoznawstwa i podstawowe zasady ustrojowo-prawne – 8/16 h
  6. Ustrój samorządowy i wynikający z niego podziała zadań i kompetencji – 8/16 h
  7. Prawo administracyjne, w tym: 8/16 h
  a) postępowania administracyjne, zasady, tryb, odwołania, skargi, wnioski, wpływ prawa miejscowego.
  b) postępowanie sądowo - administracyjne (warunki, instancje)
  8. Finanse publiczne 8/16 h

  Slider

  CZYM JEST KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY

  To fundusz zaprojektowany aby zwiększyć konkurencyjność firm oraz instytucji

   
  KFS (Krajowy Fundusz Szkoleniowy) jest rozwiązaniem zaprojektowanym przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej oraz finansowanym ze środków Funduszu Pracy.
   
   
  Krajowy Fundusz szkoleniowy jest przeznaczony dla pracodawców, wspomagających przekwalifikowanie lub aktualizację wiedzy i umiejętności osób pracujących.
   

  Cele krajowego funduszu szkoleniowego

  Celem utworzenia KFS-u (Krajowego Funduszu Szkoleniowego) jest zapobieganie utraty zatrudnienia osób pracujących, z powodu kompetencji nieadekwatnych do wymagań dynamicznie zmieniającej się gospodarki.

  Zwiększenie inwestycji w potencjał kadrowy powinno poprawić zarówno pozycję firmy, jak i samych pracowników na konkurencyjnym rynku pracy.

   
  Dla kogo dofinansowanie z KFS
   

  O dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego mogą wystąpić wszyscy pracodawcy, w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 25 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, tj. jednostki organizacyjne, chociażby nie posiadały osobowości prawnej, a także osoby fizyczne, jeżeli zatrudniają co najmniej jednego pracownika na umowę o pracę.

  •  
  • Nie ma znaczenia, czy jest to umowa na czas nieokreślony, czy określony, a także czy na pełen etat, czy tylko na część etatu.
  • Natomiast nie może skorzystać ze wsparcia środkami KFS osoba prowadząca działalność gospodarczą niezatrudniającą żadnego pracownika lub np. zatrudniająca wykonawców na podstawie umowy o dzieło.
   •  
   

  Środki KFS przekazane pracodawcom prowadzącym działalność gospodarczą w rozumieniu prawa konkurencji UE, stanowią pomoc de minimis.

   
   
   

  KTO MOŻE WNIOSKOWAĆ O PRZYZNANIE DOFINANSOWANIA W RAMACH KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO (KFS)?

  O dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego mogą wystąpić wszyscy pracodawcy, którzy zamierzają inwestować w podnoszenie swoich własnych kompetencji lub kompetencji osób pracujących w firmie. Kto może zostać przeszkolony w ramach środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS)?

  KTO MOŻE ZOSTAĆ PRZESZKOLONY W RAMACH ŚRODKÓW KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO (KFS)?

  Ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) mogą zostać przeszkoleni pracownicy bez względu na rodzaj zawartej umowy o pracę, a także czy jest to praca na pełen czy część etatu. Ponadto – pracodawca jako osoba pracująca może skorzystać z kształcenia ustawicznego finansowanego przez KFS na takich samych zasadach jak jego pracownicy.

   
   
   
  Jakie koszty mogą być pokryte w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego?

  Audyt potrzeb

  Określenie potrzeb pracodawcy w zakresie kształcenia ustawicznego w związku z ubieganiem się o sfinansowanie tego kształcenia ze środków KFS (Krajowy Fundusz Szkoleniowy)

  Szkolenia

  Szkolenia, kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą

  Certyfikacje

  Egzaminy umożliwiające uzyskanie dyplomów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych

  Badania wstępne

  Badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu oraz ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem.

  W jakiej wysokości środki mogą zostać przyznane w ramach KFS?

  Pracodawca może otrzymać środki na sfinansowanie:

  8kosztów kształcenia ustawicznego, nie więcej jednak niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika,

   
  10kosztów kształcenia ustawicznego – jeśli należy do grupy mikroprzedsiębiorców, nie więcej jednak niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.
   

  Procedura ubiegania się o środki z KFS:

   
   
   

  Przykładowe wnioski do pobrania

  Pracodawca planujący zorganizowanie szkolenia musi złożyć do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy albo miejsce prowadzenia działalności dokumenty,w tym wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego.

  Wybór instytucji edukacyjnej prowadzącej kształcenie ustawiczne lub przeprowadzającej egzamin pozostawia się do decyzji pracodawcy.

  Pobierz wniosek
  Pobierz formularz de minimis
   
   
   
   

  Jak złożyć wniosek?

  Wniosek może być złożony w formie papierowej lub elektronicznej. Wniosek złożony w formie elektronicznej musi posiadać:

  • bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu z zachowaniem zasad przewidzianych w przepisach o podpisie elektronicznym albo
  • podpis potwierdzony profilem zaufanym elektronicznej platformy usług administracji publicznej.
   
   
   
   

  W ramach współpracy z naszą Fundacją możesz sfinansować  szkolenia indywidualne / grupowe / szyte na miarę / podnoszące kwalifikację / rozwojowe i badawcze / kompetencyjne / kursy i szkolenia zawodowe.

   

  W sprawie szkoleń prosimy o bezpośredni kontakt z Prezesem
  Sebastian Adamczyk – tel. 510-313-661 

  Jesteśmy członkiem:


Miejsca prowadzenia usług:

Sale wynajmowane na potrzeby szkoleniowe są bogato i kompleksowo wyposażone. Posiadają klimatyzację, znajdują się w niech sprzęty multimedialny, bardzo dobre nagłośnienie czy bezprzewodowy internet. Każda sala szkoleniowa ma dostęp do światła dziennego, a w razie potrzeby istnieje możliwość zaciemnienia pomieszczenia. Zaletami wynajmowanych przez nas sal, są dobre lokalizacje z połączeniami komunikacyjnymi, parkingiem i zapleczem sanitarnym.

Szkolenie zamknięte warto rozważyć już przy  3 uczestnikach z jednej firmy.Formularz Identyfikacji Potrzeb Szkoleniowych (FIPS.docpozwoli Państwu zwrócić uwagę na najważniejsze punkty ważne dla potrzeb szkolenia .

FIPS (PDF) jest pomocnym, wstępnym  narzędziem do przygotowania profesjonalnego szkolenia. Można formularz wypełnić i odesłać do nas lub przekazać informację telefonicznie.

DOKUMENTY DO POBRANIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ SZKOLEŃ

Formularz Identyfikacji Potrzeb Szkoleniowych (FIPS.doc)

Formularz Identyfikacji Potrzeb Szkoleniowych (FIPS.PDF)

Karta_zgłoszenia_na_szkolenie

POLITYKA_JAKOŚCI

Procedura_Reklamacji


Zapisz się na szkolenie

Zrealizowane szkolenia otwarte:
Czym jest Kombinat Marketingu?

Każdego dnia korzystamy z internetu. Mamy tam skrzynki mailowe, konta w mediach społecznościowych, prowadzimy biznes online. Jednak czy potrafimy wykorzystywać potencjał jaki leży w powszechnie dostępnych narzędziach? Wielu coś słyszało, ale nie do końca wiadomo skąd bije ten dzwon. Dla-tego postanowiliśmy organizować spotkania marketingowe, które otworzą oczy każdemu, kto chce zgłębiać wiedzę na temat marketingu online.
Spotkania szkoleniowe odbywają się cyklicznie w Nowej Hucie w kultowym miejscu na mapie tej dzielnicy. Nie bez przyczyny projekt nosi swoją nazwę, bowiem wykłady odby-wają się w zabytkowych „pałacach” czyli w budynku S cen-trum administracyjnego. To atrakcyjna lokalizacja nie tylko dla nowohucian, ale także urban explorerów, miłośników historii i architektury, którzy lubią odwiedzać niedostępne na co dzień miejsca. Wykłady prowadzone są w monumentalnej sali teatralnej, której klimat przenosi w czasy minionej epoki.
Zakres tematyczny spotkań jest bardzo szeroki. Poruszane są kwestie takie jak SEO, Social Media, Analityka, Reklama Google AdWords, kwestie prawne i wiele, wiele innych. Nasi prelegenci to wykwalifikowani fachowcy, którzy przekazują wiedzę opartą o własne doświadczenia.

Image is not available
Dla kogo organizujemy spotkania?

• dla właścicieli małych firm;
• dla pracowników działu marketingu;
• dla zainteresowanych tematyką marketingu online;
• dla młodych i starszych;
• dla uczniów i studentów;
• dla poszukujących kontaktów biznesowych.


Wierzymy, że organizowane przez nas spotkania pozwolą na zdobycie rzetelnej wiedzy na temat marketingu w sieci, któ-ra umożliwi skuteczny rozwój firm i innych przedsięwzięć kreowanych przez mieszkańców Nowej Huty oraz całego miasta Krakowa w skali zarówno lokalnej jak i globalnej. Efektem tego będzie wzrost lokalnej gospodarki, promocja dzielnicy oraz integracja społeczna, która zaowocuje po-wstawaniem nowych inicjatyw.
Image is not available
Kto tworzy Kombinat Marketingu?
Pomysłodawcą projektu jest Michał Michalik. Nowohucianin zakochany w swojej dzielnicy. Na co dzień specjalista Google AdWords i Google Analytics. Po dwóch latach pracy w agencjach marketingowych posta-nowił postawić na swoje. Teraz pracuje jako freelancer pod marką AdWars. Ma za sobą już ponad 100 kam-panii w Google Adwords dla małych, średnich i dużych klientów, z wielu branż. Michał odpowiedzialny jest za opracowanie merytoryczne spotkań, dobór oraz kontakt z prelegentami.
Do całego przedsięwzięcia swoje trzy grosze dokładają także członkowie Fundacji Promocji Nowej Huty, którzy odpowiadają za lokalizację spotkań, kontakt z partnerami akcji i ogólną organizację wydarzeń. Fundacja funkcjo-nuje już od 2013 roku i ma na swoim koncie wiele akcji, które spotykały się z żywym zainteresowaniem społecz-ności lokalnej. Znani są z organizacji inicjatyw takich jak
Kocham Nową Hutę- 10 tysięcy kalendarzy dla Nowohucian, Nowohuckiej Charytatywnej Gali Stand Up, projektu eNHa Trip czyli wycieczek na terenie Nowej Huty i budynków kombinatu oraz wielu innych.
Image is not available
Image is not available
Chcesz współtworzyć Kombinat Marketingu?
Zostań naszym Partnerem!


Za nami dwie edycje Kombinatu Marketingu, które cieszyły się ogromnym zainteresowaniem. Nasze progi odwiedziło wówczas blisko 300 osób, co kompletnie przerosło nasze oczekiwania oraz wizje. Jesteśmy dumni i bardzo cieszymy się, że ludzie tak chętnie biorą udział w tego typu wydarzeniach. Potencjał przedsięwzięcia oceniamy na bardzo wysoki. Właśnie dlatego zwracamy się do Państwa z propzycją współ-pracy przy poszczególnych edycjach wydarzenia. Jesteśmy przekonani, że udział Państwa firmy w projekcie przyniesie interesujące korzyści. Po latach doświadczeń w organizacji różnego rodzaju eventów wiemy, jak ważny jest udział w akcjach społecznych kierowanych do miesz-kańców naszej dzielnicy.
Zapraszamy do zapoznania się z poniższą ofertą:


Dziękujemy za uwagę.
W razie jakichkolwiek pytań oraz w celu ustaleniu szczegółów zapraszamy do kontaktu z naszym biurem.
Zapraszamy do zapoznania się z poniższą ofertą:
Slider

Nasze referencje

Image is not available

Wyjątkowe szkolenie „MARKETING INTERNETOWY I OBSŁUGA KLIENTA W BRANŻY REKLAMOWEJ - ETRENDY 2019” wprowadziło do naszego zespołu zupełnie nowe standardy obsługi...

Image is not available
Marcin Kądziołka
Właściciel firmy

Nowe techniki, świetni trenerzy i profesjonalne warunki, nie odbiegające od pracy w salonie! Polecam MISTRZOWSKA OBSŁUGA I TRENDY WE FRYZJERSTWIE 2019

Image is not available
Dagmara Kornaś
Właściciel Salonu - Avangarda Hair Salon
Image is not available

LOGISTYKAwymaga ciągłego nabywania nowych umiejętności. Oferta przygotowana dla nas została uszyta na miarę!
Nowe narzędzia, możliwości i wsparcie po szkoleniu ! Niespotykana oferta.
Nowoczesne techniki, narzędzia obsługi i sprzedaży w logistyce e–trendy 2019

DANIEL HANDZEL
Właściciel w spedycja HANDZEL
previous arrow
next arrow
Slider