Szkolenia / Kursy / Dotacje z UE

W ramach oferowanej usługi doradczej, podczas której opracowujemy projekt o dofinasowanie informujemy o potencjalnych źródłach dofinansowania, analizujemy pomysły Klientów, sprawdzając przy tym kwalifikowalność wydatków oraz dostępne źródła finansowania. W razie konieczności pomagamy nawiązać współpracę w zakresie prac (B+R) z uczelniami wyższymi, z którymi na co dzień współpracujemy oraz nawiązać współpracę z bankami lub instytucjami finansowymi zabezpieczającymi finansowanie inwestycji.

Obecnie działamy w następujących obszarach:
 • Szkolenia miękkie
 • Kursy zawodowe
 • Szkolenia menedżerskie
 • Pozyskiwanie środków UE
 • Usługi doradcze i konsultingowe

 Aktualnie prowadzimy nabór na szkolenia zamknięte:
Slider

Po dokonaniu analizy potrzeb przedsiębiorstwa naszą rolą jest:

 

OPRACOWANIE DOKUMENTACJI APLIKACYJNEJ W TYM M.IN.

 • przygotowanie wniosku o dofinansowanie oraz kompletu niezbędnych załączników,
 • opracowanie budżetu, wskaźników projektu, opisów koniecznych do pozytywnej oceny formalnej i merytorycznej,
 • obsługa w zakresie pozyskania finansowania wkładu własnego/środków trwałych planowanych do zakupu w ramach projektu/środków obrotowych na prefinansowanie dotacji,
 • dokonywanie uzupełnień i wyjaśnień dla Instytucji Oceniającej,
 • przygotowanie dokumentów do podpisania umowy o dofinansowanie, w tym wszelkich wymaganych oświadczeń, załączników, harmonogramu płatności oraz innych niezbędnych dokumentów.

PO ZATWIERDZENIU DO DOFINANSOWANIA PROJEKTU O DOFINANSOWANIE, ŚWIADCZYMY KOMPLEKSOWE DORADZTWO NA ETAPIE PODPISANIA UMOWY O DOFINANSOWANIE PROJEKTU, SPRAWOZDAWCZOŚCI ORAZ JEGO ROZLICZENIA, W KTÓREGO ZAKRES WCHODZI M. IN.:

 • przygotowanie i nadzór nad postępowaniami ofertowymi,
 • wsparcie w zakresie odpowiedniego oznaczenia dofinansowania UE i promocji projektu,
 • wstępna analiza dokumentów związanych z realizowanym procesem inwestycyjnym (faktury, protokoły, umowy) i wskazanie ewentualnych korekt w tym zakresie, w tym:
  – kontrola formalno-rachunkowa dowodów księgowych,
  – kontrola dowodów księgowych pod kątem kwalifikowalności wydatków – rozliczanie wydatków kwalifikowalnych, niekwalifikowalnych i wkładu własnego,
  – przygotowanie wzorów opisów faktur, wzorów protokołu – zgodnie z wymogami wytycznych programowych,
  – weryfikacja poprawności merytorycznej umów i ich zgodności z wymogami wytycznych programowych,
  – monitorowanie czasu pracy personelu projektu i kwalifikowalności wydatków w tym zakresie,
 • sporządzanie wniosków o płatność i sprawozdań merytorycznych,
 • formułowanie wszelkich wyjaśnień i oświadczeń wymaganych na poziomie kontroli bądź rozliczania wniosku,
 • audyt całości dokumentacji przed każdą kontrolą,
 • uczestnictwo w każdej kontroli,
 • przygotowanie i wprowadzenie ewentualnych zmian we wniosku o dofinansowanie w trakcie realizacji projektu

  CZYM JEST KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY

  To fundusz zaprojektowany aby zwiększyć konkurencyjność firm oraz instytucji

   
  KFS (Krajowy Fundusz Szkoleniowy) jest rozwiązaniem zaprojektowanym przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej oraz finansowanym ze środków Funduszu Pracy.
   
   
  Krajowy Fundusz szkoleniowy jest przeznaczony dla pracodawców, wspomagających przekwalifikowanie lub aktualizację wiedzy i umiejętności osób pracujących.
   

  Cele krajowego funduszu szkoleniowego

  Celem utworzenia KFS-u (Krajowego Funduszu Szkoleniowego) jest zapobieganie utraty zatrudnienia osób pracujących, z powodu kompetencji nieadekwatnych do wymagań dynamicznie zmieniającej się gospodarki.

  Zwiększenie inwestycji w potencjał kadrowy powinno poprawić zarówno pozycję firmy, jak i samych pracowników na konkurencyjnym rynku pracy.

   
  Dla kogo dofinansowanie z KFS
   

  O dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego mogą wystąpić wszyscy pracodawcy, w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 25 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, tj. jednostki organizacyjne, chociażby nie posiadały osobowości prawnej, a także osoby fizyczne, jeżeli zatrudniają co najmniej jednego pracownika na umowę o pracę.

  •  
  • Nie ma znaczenia, czy jest to umowa na czas nieokreślony, czy określony, a także czy na pełen etat, czy tylko na część etatu.
  • Natomiast nie może skorzystać ze wsparcia środkami KFS osoba prowadząca działalność gospodarczą niezatrudniającą żadnego pracownika lub np. zatrudniająca wykonawców na podstawie umowy o dzieło.
   •  
   

  Środki KFS przekazane pracodawcom prowadzącym działalność gospodarczą w rozumieniu prawa konkurencji UE, stanowią pomoc de minimis.

   
   
   

  KTO MOŻE WNIOSKOWAĆ O PRZYZNANIE DOFINANSOWANIA W RAMACH KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO (KFS)?

  O dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego mogą wystąpić wszyscy pracodawcy, którzy zamierzają inwestować w podnoszenie swoich własnych kompetencji lub kompetencji osób pracujących w firmie. Kto może zostać przeszkolony w ramach środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS)?

  KTO MOŻE ZOSTAĆ PRZESZKOLONY W RAMACH ŚRODKÓW KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO (KFS)?

  Ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) mogą zostać przeszkoleni pracownicy bez względu na rodzaj zawartej umowy o pracę, a także czy jest to praca na pełen czy część etatu. Ponadto – pracodawca jako osoba pracująca może skorzystać z kształcenia ustawicznego finansowanego przez KFS na takich samych zasadach jak jego pracownicy.

   
   
   
  Jakie koszty mogą być pokryte w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego?

  Audyt potrzeb

  Określenie potrzeb pracodawcy w zakresie kształcenia ustawicznego w związku z ubieganiem się o sfinansowanie tego kształcenia ze środków KFS (Krajowy Fundusz Szkoleniowy)

  Szkolenia

  Szkolenia, kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą

  Certyfikacje

  Egzaminy umożliwiające uzyskanie dyplomów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych

  Badania wstępne

  Badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu oraz ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem.

  W jakiej wysokości środki mogą zostać przyznane w ramach KFS?

  Pracodawca może otrzymać środki na sfinansowanie:

   

  8kosztów kształcenia ustawicznego, nie więcej jednak niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika,

   
  10kosztów kształcenia ustawicznego – jeśli należy do grupy mikroprzedsiębiorców, nie więcej jednak niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.
   

  Procedura ubiegania się o środki z KFS:

   
   
   

  Przykładowe wnioski do pobrania

  Pracodawca planujący zorganizowanie szkolenia musi złożyć do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy albo miejsce prowadzenia działalności dokumenty,w tym wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego.

  Wybór instytucji edukacyjnej prowadzącej kształcenie ustawiczne lub przeprowadzającej egzamin pozostawia się do decyzji pracodawcy.

  Pobierz wniosek
  Pobierz formularz de minimis
   
   
   
   

  Jak złożyć wniosek?

  Wniosek może być złożony w formie papierowej lub elektronicznej. Wniosek złożony w formie elektronicznej musi posiadać:

  • bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu z zachowaniem zasad przewidzianych w przepisach o podpisie elektronicznym albo
  • podpis potwierdzony profilem zaufanym elektronicznej platformy usług administracji publicznej.
   
   
   
   

  W ramach współpracy z naszą Fundacją możesz sfinansować  szkolenia indywidualne / grupowe / szyte na miarę / podnoszące kwalifikację / rozwojowe i badawcze / kompetencyjne / kursy i szkolenia zawodowe.

   

  W sprawie szkoleń prosimy o bezpośredni kontakt z Prezesem
  Sebastian Adamczyk – tel. 510-313-661 

  Jesteśmy członkiem:

DOKUMENTY DO POBRANIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ SZKOLEŃ

POLITYKA_JAKOŚCI

Procedura_Reklamacji


Zapisz się na szkolenie